Koivusaaresta tulisi kallis ja meluisa alue

Seuran kannanotto Koivusaaaren osayleiskaavasta

Helsingin kaupunki haluaa tiivistää kaupunkirakennetta uusien asuntojen rakentamiseksi. Koivusaari soveltuu erittäin huonosti asuinrakentamiseen. Saasteinen ja meluisa Länsiväylä halkaisee alueen luonnottomalla tavalla. Koivusaari ei myöskään ole normaalia kaupunkirakenteen tiivistämistä, sillä reilusti yli puolet alueen pinta-alasta toteutetaan täyttämällä kaunista merenlahtea.

Rakentaminen tulee liian kalliiksi Helsingille

Valtavat, noin 22 hehtaarin merentäytöt ja Länsiväylään liittyvät liikenne- ja ympäristöongelmat tekevät alueen rakentamisesta erittäin kallista. On kyseenalaista, saako Helsingin kaupunki alueen maantäyttöihin ja infrastruktuuriin sijoittamiaan rahoja koskaan takaisin.

Tiivistämisestä ongelmia

Jotta alueen rakentamisesta saataisiin edes jotenkin kannattavaa, tehokkuutta on lisätty rajusti alkuperäisestä suunnitelmasta. Asukkaita tulisi 5 150, eli noin kolmannes enemmän kuin alun perin suunniteltiin. Kaupunkisuunnittelulautakunta vaati tähänkin lisätehokkuutta.

Asuinrakentamisen tiivistäminen on tapahtunut pääosin alueen pohjoisosassa, missä asuntojen määrää on kasvatettu arviolta puolella alkuperäisestä. Asukastiheys Koivusaaressa olisi noin 15 000 asukasta neliökilometrillä, pohjoisosassa paljon sitäkin enemmän. Tiheys on Helsingin huippuluokkaa.

Koivusaareen on kaavoitettu hyvin pienimuotoisesti ala-asteen opetustiloja ja päivähoitopalveluja. Muilta osin alue on täysin riippuvainen Lauttasaaren julkisista palveluista. Jos Koivusaareen tulee suunnitelman mukaiset yli 5 000 uutta asukasta, se merkitsee erittäin suurta painetta Lauttasaaren jo ennestään ylikuormitettuihin terveyspalveluihin ja peruskouluihin.

Koivusaaren kaavan tehostaminen näkyy myös siten, että alueella on liian vähän puistoja. Alueelle on kaavoitettu rakennettua puistoa vain 13 neliötä asukasta kohden, mikä on kolmanneksen vähemmän kuin muualla eteläisessä Helsingissä. Alueesta onkin tulossa epäviihtyisä kivikolossi meren keskelle.

Pienhiukkaset ja melu vakavia terveysvaaroja Koivusaaressa

Koivusaaren alueen halkaiseva Länsiväylä on Helsingin vilkkain sisääntuloväylä, jonka melu- ja pienhiukkaspäästöt aiheuttavat vakavan terveysongelman. Suunnitelmassa asuntoja rakennetaan jo sadan metrin päähän vilkkaasta moottoritiestä, vaikka HSY:n mukaan asukkaat altistuvat suurille liikennehaitoille näin lähellä tietä.

Suunnitelman tekijöillä ei selvästikään ole ollut uuteen tutkimukseen perustuvaa tietoa pienhiukkaspäästöjen aiheuttamista terveysvaaroista. Länsiväylän pienhiukkaspäästöjä on suunnitelmassa käsitelty vain parin ylimalkaisen lauseen verran.

Pienhiukkaset ovat Suomen vakavin ympäristöterveysongelma, joka aiheuttaa muun muassa sepelvaltimosairauksia, sydänkohtauksia ja keuhkosairauksia. Tuore tutkimus osoittaa, että nykyiset EU:n ja Suomen PM2.5 pienhiukkasten raja-arvot eivät läheskään riitä estämään pienhiukkasten aiheuttamia terveyshaittoja. (British Medical Journal 21.1.2014). Lisäksi liikenteen pienhiukkaspäästöt ovat vain kasvaneet ns. bensapihien autojen käyttöönoton myötä.

Osayleiskaavassa ei ole myöskään pystytty ratkaisemaan liikennemelun aiheuttamia ongelmia alueella, vaikka asiaa onkin pohdittu kiitettävästi. Pohjoisen täyttöalueen ”amebat” tulevat erittäin lähelle Länsiväylää, eikä meluhaittoja pystytä riittävästi vähentämään korkeillakaan meluaidoilla. Suunnitellut viisi metriä korkeat meluaidat ovat myös maisemallinen haitta.

Massiiviset täytöt tuhoavat luontoa ja merimaisemaa

Alueelle suunnitellut maantäytöt ovat huomattavasti suuremmat kuin Jätkäsaaressa. Täyttörekkojen ralli (noin 400 000 autokuormallista) aiheuttaisi vuosiksi haittaa pohjoisen ja läntisen Lauttasaaren asukkaille.

Koivusaari on osa Lauttasaaren läntistä virkistysaluetta, joka jää tehorakentamisen alle. Muualla Helsingissä täyttöalueet on toteutettu vanhoilla satama- ja teollisuusalueilla. Massiivinen rakentaminen tuhoaa pysyvästi meriluonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää matalan veden aluetta etenkin Länsiväylän pohjoispuolella. Täyttäminen ja sitä ennen tapahtuva sedimenttien poisto samentavat vettä ja pilaavat sen laatua. Maarakennus aiheuttaa ympäristöä ja sen asukkaita rasittavan suuren melu- ja maa- ja vesiliikennehaitan vuosikausiksi.

Rakentaminen sulkee nykyiset avoimet merimaisemat. Länsiväylän pohjoispuolen rakentaminen peittää täysin Katajaharjusta avautuvan merinäkymän. Nykyinen 1,5 kilometrin avara maisema Katajaharjusta Keilaniemeen kutistuu ahtaaksi sata metriä leveäksi, rehevöityväksi väyläksi.

Liikennesuunnittelun ongelmat

Koivusaaren keskellä oleva liittymä Länsiväylälle on sekava, ja yhteys Länsiväylälle Lauttasaaresta käsittämättömän mutkikas ja toimimaton. Tämän seurauksena nykyisen Lemissaaren liittymän käyttäjämäärä Lauttasaaressa kasvaa ja liittymä ja sen seurauksena liikenne laajalla alueella Lauttasaaressa ruuhkautuu pahoin.

Metron mahdollisuuksia ei ole suunnittelussa hyödynnetty. Vaikka Koivusaarta markkinoidaan raideliikenteen ekologisena alueena, sinne halutaan peräti 3 200 pysäköintipaikkaa.

Suunnitelmien mukainen kevyen liikenteen järjestely pidentää työmatkapyöräilijöiden matkaa alueen pohjoisosassa. Suunnittelualueen eteläpuolella pyöräraittia ei ole, vaikka maakuntakaava sitä edellyttää.

Avoimet merinäkymät korvattu suljetuilla poukamilla

Koivusaarta markkinoidaan merellisenä alueena. Kaavan lähtökohtana on kuitenkin pääosin ns. kanavanvarsirakentaminen, jossa vesialueet ovat kapeita ja talot lähellä toisiaan. Avaraa merinäkymää ei hyödynnetä. Vain parista eteläisen korttelin osasta näkyy avomerelle.

Veneilymahdollisuudet hankaloituvat

Alueelle on suunniteltu runsaasti veneilytoimintaa. Kuitenkaan veneiden talvisäilytykseen ja kunnostukseen ei olisi enää tiloja. On kyseenalaista, houkutteleeko hankaloituva veneilytoiminta venekerhoja tai yksittäisiä veneilyn harrastajia, kun veneet täytyy kuljettaa talvisäilytykseen pääosin muualle.

Seuran esitykset

-Koivusaaren rakentaminen esitetyssä muodossa aiheuttaa peruuttamatonta haittaa alueen luonnolle ja merimaisemalle. Lisäksi kattamattoman Länsiväylän halkaisema Koivusaaren alue on saasteinen ja meluisa. Vuosia jatkuvat, massiiviset maantäytöt aiheuttavat kohtuutonta haittaa Lauttasaaren asukkaille.

-Koko suunnitelma tulee palauttaa uuteen käsittelyyn siten, että edellä esittämämme vakavat näkökohdat otetaan huomioon. Raskaasti muutellun kilpailusuunnitelman pohjalta työtä ei enää voi jatkaa.

-Alueen rakentamista ja merialueen ruoppausta ja täyttöjä ei saa aloittaa ennen kuin alueen rakentamista säätelevät asemakaavat ovat lainvoimaisia.

Seuran lausunto on annettu kesäkuussa 2014. Seura on tehnyt valituksen Koivusaaren kaavasta alkuvuodesta 2015

 

koivusaari havainnekartat

 Koivusaaren rakennuskanta on paisunut merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta.


Koivusaarta koskevat kaavasuunnitelmat nähtävissä tässä