Adressi terveiden koulutilojen puolesta

Myllykallion koulun ympärillä kuohuu. Vuonna 2015 tehdyissä tutkimuksissa löytyi viidestä luokkahuoneesta asumisterveysohjeen raja-arvot ylittävä pitoisuus mikrobeja. Kolmesta luokasta löytyi lisäksi sädesientä. Kohteet korjattiin, mutta sekä oppilaat että opettajat oireilevat edelleen.

Nyt useat lauttasaarelaiset toimijat, kuten koulun vanhempainyhdistys ja Lauttasaari-Seura ovat lähettäneet vaateen Helsingin kaupungille Myllykallion koulun sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Sen lisäksi 21 koulun opettajaa on allekirjoittanut kirjelmän kaupungille, jossa toivotaan sen ottavan ongelman vakavasti ja tiedustellaan suunniteltuja ratkaisuja. 

 

Turvallisten koulutilojen puolesta on perustettu adressi. Käy allekirjoittamassa se täällä.

Seura ja lehti muuttivat Punaiselle Huvilalle

Lauttasaari-Seura ja Lauttasaari-lehti ovat muuttaneet takaisin Punaiselle Huvilalle. Alue on kuitenkin edelleen työmaata, joten toistaiseksi toimistolla ei ole päivystystä. Yhteydenotot meilitse ja puhelimitse.

Päiväkoti Telkkä muuttaa uuteen päiväkoti Lauttasaareen

pk Telkka

Päiväkoti Telkän vanhemmille ilmoitettiin päiväkodin siirtymisestä päiväkoti Lauttasaareen Isokaarelle keväällä 2019. Maanantaina 12.3. tullut uutinen aiheutti suurta hämmennystä. Mitä? Miksi? Saarellahan on huutava pula päiväkotipaikoista.

Keskustelu pk Telkän ja tulevan pk Lauttasaaren johtajan Pia Kingon kanssa selvitti hieman tilannetta. Telkkä on väliaikainen ja kaupungille kallis paviljonkirakennus. Paviljongeista pyritään tietoisesti eroon, kunhan paikkatilanne sen sallii. Telkkä on syksyllä 2018 toiminut sen 5 vuotta, miksi aikaa se oli alunperin suunniteltu. Lopullista päätöstä, milloin Telkkä sulkeutuu ja rakennus puretaan ei ole kuitenkaan tehty, vaan alueen kokonaispaikkatilannetta tarkkaillaan.

Nykyiset Telkän ryhmät kuitenkin siirretään uuteen pk Lauttasaareen, kun sen tilat ovat valmiina. Siirto pk Lauttasaareen tapahtuu näillä näkymin kevään 2019 aikana. Mikäli rakennustyöt viivästyvät myös siirtoa myöhäistetään. Mitä Telkän rakennukselle tapahtuu siirron jälkeen tai tuleeko sinne muita ryhmiä on vielä avoinna. Tästä päätös tehdään ensi syksyn ja talven aikana alueen kokonaistilanteen perusteella.

Pk Lauttasaari on uusi Isokaarelle valmistuva 250 lapsen yksikkö. Päiväkodin on kerrottu valmistuvan vuodenvaihteen 2018/2019 tietämillä. Tarkkaa päivämäärää ei kuitenkaan ole vahvistettu, ettei mahdollisista myöhästymisistä aiheutuisi päivähoitoa aloittaville perheille kohtuutonta vaivaa. Tällä hetkellä seurataan rakennustöiden etenemistä. Kesän jälkeen alkusyksystä alkaa tarkempi suunnittelu aloitusajankohdasta. Pk Lauttasaaren pihatöiden viimeistelyä päästään näillä näkymin tekemään vasta sulanmaan aikaan keväällä/kesällä 2019, mikä voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon lapsia päiväkodissa voi olla alkukeväällä 2019. Pk Lauttasaaressa on monipuoliset tilat toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Sen tilat halutaan mahdollisimman laajaan käyttöön heti, kun tilat sen sallivat.

Päiväkodinjohtaja Pia Kingo painottaa, että vaikea hoitopaikkatilanne on tiedossa. Tarkoitus on, että pk Lauttasaaren valmistumisen jälkeen paikkatilanne saarella helpottuisi. Hän painottaa, että pk Lauttasaaressa tulee löytymään paikkoja uusille lapsille, eikä sitä tulla täyttämään ainoastaan vanhoista päiväkodeista siirtyvillä lapsilla. Mikäli pk Lauttasaari täyttyy ja enemmän lapsia olisi tulossa, niin Telkän rakennus voidaan mahdollisesti säilyttää päiväkotikäytössä.  Päätös Telkän purkamisesta tehdään myöhemmin.

Telkän tiloissa on tehty sisäilmatutkimuksia, mutta niiden tuloksista ei ole tullut vielä tietoa. Päätös siirrosta ei ole sidoksissa sisäilmatilanteeseen.

Eteläisen varhaiskasvatusalue 2., johon Lauttasaari kuuluu, aluepäällikkö Kirsi Mustila on lomalla tämän viikon, joten hänen kommentti pitkäaikaiseen paikkamäärään ja Telkän sulkemiseen saadaan vasta ensi viikolla. Seuran päiväkoti ja koulutyöryhmä tulee käymään KASKO:N (kasvatus ja koulutus lautakunnan) kanssa paikkatilannetta läpi kevään aikana. Pyrimme vaikuttamaan ettei Telkkää suljettaisi ennen kuin Pk Lauttasaaren vaikutukset paikkatilanteeseen ovat näkyvissä ja Vattuniemen uudet kaavoitussuunnitelmat huomioitu laskelmissa. 

IKEA lisäisi Koivusaaren melua ja saasteita entisestään

Koivusaari mereltä

Ikean sijoittuminen pienen Koivusaaren alueelle tulisi väistämättä nostamaan alueen jo ennestään suuria liikennemääriä merkittävästi. Vaikka kyseinen Ikean yksikkö olisi luonteeltaan ns. City-Ikea, tulisi suuri osa asiakkaista yhä käyttämään omaa autoa. Lisäksi alueelle tulisi väistämättä myös raskaampaa kalustoa vaativaa tavarankuljetusta. Länsiväylällä kulkee Koivusaaren kohdalla nyt noin 70 000 autoa vuorokaudessa. Määrän on ennustettu kohoavan 78 000:aan 2030-luvulla.

Koska kaupunkiympäristölautakunnan pöydällä on parhaillaan esitys alueen varaamiseksi Koivusaaresta Ikea-hankkeen suunnittelua varten, Lauttasaari-Seuran kaavoitus, liikenne- ja ympäristötyöryhmä lähestyi lähetti lautakunnan jäsenille kannanoton.

Ryhmän mielestä Koivusaaren suunnittelussa tulisi ehdottomasti välttää kaikkea sellaista rakentamista, mikä merkittävästi lisää alueen liikennekuormaa. Samoin tulisi miettiä, onko Koivusaaren jatkosuunnittelulle ylipäänsä edellytyksiä niin kauan kuin ei tiedetä, säilyykö Länsiväylä moottoritienä vai muuttuuko se mahdollisesti joskus tulevaisuudessa ns. kaupunkibulevardiksi. 

Ikean kaltaisten hankkeiden sijasta kaupungin olisi hyvä pohtia Koivusaaren jatkosuunnittelussa voitaisiinko alueelle sijoittaa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetuksen isoja yksiköitä. Näitä varten alueella olisi erinomaiset liikenneyhteydet niin Helsingin kuin Espoonkin suunnalta.

Koivusaaren suunnittelua varten tehdyissä taustaselvityksissä on todettu, että liikennemelu muodostaa erittäin suuren ongelman Koivusaaren rakentamisessa. Esimerkiksi pohjoisen täyttöalueen merenranta-asuntojen parvekkeita ei voitaisi sijoittaa meren puolelle meluhaittojen vuoksi. Katajaharjun kannen poistaminen Koivusaaren suunnitelmista osaltaan pahentaa alueen meluhaittoja.

Länsiväylän massiivisen liikenteen päästöt ja katupöly muodostavat samoin vakavan uhkan ihmisten terveydelle. Vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti lapset ja astmaa sairastavat. Hengitysilman pienhiukkaset voivat myös aiheuttaa sydänkohtauksia ja muita sydänoireita jo pitoisuuksina, joita tällä hetkellä pidetään turvallisina. Viisi Euroopan maata kattava tutkimus osoittaa, että edes nykyiset raja-arvot eivät riitä estämään pienhiukkasten aiheuttamia terveyshaittoja (British Medical Journal 2014).

Lauttasaarelaiset haluavat suoran bussilinjan

 kuva liikennekyselysta

Erityisesti Vattuniemeläiset ovat tyytymättömiä liityntäliikenteeseen, ilmenee Lauttasaari-Seuran tekemästä liikennekyselystä. Kyselyllä selvitettiin muutoksia, joita metroliikenteeseen siirtymisestä on seurannut. Kysely oli vastattavissa Lauttasaari.fi -sivustolla 25.1.-11.2.2018 ja siihen tuli 1481 vastausta. Kyselyllä selvitettiin tyytyväisyyttä Lauttasaaren joukkoliikenteen nykytilaan.

Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia on tyytymättömiä joukkoliikenteen nykytilanteeseen Lauttasaaressa. Osuus heijastele vastaajien matkustusajoissa tapahtuneita muutoksia, sillä 43 prosenttia kertoi matkustusaikansa pidentyneen vuodenvaihteen muutoksien jälkeen.

Metroasemien läheisyydessä liikenneyhteydet ovat pääosin parantuneet metron myötä, sillä 306 vastaajaa kertoi käyttävänsä vain metroa ja heistä jopa 92 prosenttia on tyytyväisiä joukkoliikenteen nykytilaan.

Postinumeroalueella 00210 eli Vattuniemessä lähes 70 prosentilla asukkaista matka-aika on pidentynyt, suurimmalla osalla yli 10 minuuttia. Postinumeroalueella 00200 matka-aika on pidentynyt vain 22 prosentilla kyseisen alueen vastaajista. Kun tuosta otetaan vain metroa käyttävät vastaajat pois, kasvaa tuo luku 43 prosenttiin.

Peräti 82 prosenttia vastaajista haluaisi suoran linjan Lauttasaaresta Helsingin keskustaan. Halutuin linjaus oli Vattuniemestä, sitä vaati 64 prosenttia vastaajista. Vastaajille parhaimmiksi päätepysäkeiksi osoittautuivat Rautatieasema ja Kamppi. Linjalle 21 HSL:n kaavailema uusi päätepysäkki Eirassa oli vasta viidenneksi suosituin vaihtoehto.

Kyselyn tulokset esiteltiin HSL:lle 6.3.2018. Heidän mielipide on edelleen, ettei uusia suoria linjoja voi vetää keskustaan. Lauttasaari-Seuran kaavoitus, liikenne- ja ympäristötyöryhmä aikoo lähestyä linjan saamiseksi vielä Helsingin kaupunginhallitusta. Tapaamisessa tuli ilmi, että HSL seuraa liityntäliikenteen aikatauluja ja tekee niihin tarkistuksia, jotta ruuhka-aikoina Vattuniemestä pääsisi kuuden minuutin vuorovälein metroasemalle.

Kyselyn kaikki tulokset ovat tässä Lauttasaari-Seuran_liikennekyselyn_tulokset.pdf

TERVETULOA LAUTTASAARI-SEURAN JÄSENILTAAN 28.2. KLO 18

Tervetuloa tutustumaan kaupunginosayhdistykseesi.

Järjestämme vapaamuotoisen jäsenillan, jossa esittelemme Seuran toimintaa, työryhmiä ja projekteja. Toivomme, että illan aikana syntyy keskustelua ja ideointia uusistakin toimintamuodoista ja että mahdollisesti saisimme sinusta uuden aktiivisen toimijan joukkoomme.

Paikalla hallituksen jäseniä ja työryhmien vetäjiä.

Tarjolla pientä iltapalaa.

AIKA 28.2. klo 18.00

PAIKKA Seuran toimisto, Pohjoiskaari 9B

ILMOITTAUTUMINEN viimeistään su 25.2. osoitteeseen seura@lauttasaari.fi.

Jos et pääse silloin paikalle, mutta olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan, kerro sähköpostitse millainen toiminta sinua kiinnostaisi.

TERVETULOA!

ystävällisin terveisin

Lauttasaari-Seuran hallitus

psta

Leena Valtola/050 591 6466

Kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmä tapaa kaavoittajat

Koirapuistot

Lauttasaari-Seuran kaavoitus-, ympäristö- ja liikennetyöryhmän edustajat tapaavat 13.2. saaren kaavoituksesta vastaavia virkamiehiä. Tapaamisen jälkeen työryhmän kokouksessa käydään läpi mm yleiskaava-asiaa ja analysoidaan ryhmän tekemän liikennekyselyn tuloksia.

Ryhmän tammikuun kokouksessa käsiteltiin ryhmän vastuutehtävien jaon lisäksi mm. asukaspalautteiden tilannetta ja valmisteltiin liikennekyselyä. Seura antoi HSL:lle 7.1.2018 lausunnon liikennesuunnitelmasta. Ryhmä on ottanut kantaa myös koirapuistoasiassa.

Myllykallion koirapuisto on poistumassa lähitulevaisuudessa nykyisen puiston naapurustoon tulevien asuinrakennuksien tieltä. Seura on selvittänyt kaupungilta puiston tulevaisuutta. Kaupungilta saadun vastauksen perusteella Myllykallion puistoa korvaamaan olisi tulossa kaksi koira-aitausta. Toinen koira-aitauksista sijoitettaisiin Ruukinlahdenpuistoon ja toinen Lemissaareen.

Seuran haastatteleman Helsingin kaupungin maisema-arkkitehti Anu Lamminpään mukaan Ruukinlahdenpuiston koira-aitauksen rakentamiseen on varauduttu jo tämän vuoden syksystä alkaen, mutta koska Jätkäsaaren kuplahalli on tulossa kyseiseen puistoon ainakin viideksi vuodeksi, ei kaupungin mielestä molemmille toiminnoille ole tilaa. Näin ollen kaupunki on suunnitellut voisiko Lemissaareen tehdä metsäisen koirapuiston alueen toiseksi tai jopa kokonaan korvaamaan Ruukinlahdenpuiston aitauksen.

Lamminpään mukaan Veijarivuoren puiston koira-aitauksen peruskorjaukseen ei tällä hetkellä valitettavasti ole varattu rahaa.

Seuran mielipide

Seuran mielestä Lemissaareen ei koirapuistoa tulisi sijoittaa. Alue on Länsiväylän toisella puolella hyvin vaikeasti saavutettavissa, verrattuna Ruukinlahden puistoon sekä saaren asukasrakenteen sijoittumiseen. Lemissaaren lehtometsän kärsimisestä oltiin myös kaavaryhmässä huolestuneita.

Seuran mielestä Ruukinlahdenpuistoon mahtuisi hyvin sekä kuplahalli että koirapuisto. Nytkin monta vuotta osa kyseistä puistosta on ollut metrotyömaan alla.

Hallinto-oikeus kumosi kaupunkibulevardimerkinnät

20170213 161309

Helsingin hallinto-oikeus (HHAO) on tänään antamallaan päätöksellä osittain kumonnut Helsingin yleiskaavan hyväksymistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen. Kumoaminen koskee mm kaupunkibulevardeja ja tiettyjen viheralueiden kaavamerkintöjä.

Lauttasaari-Seura oli valittanut valtuuston päätöksestä koskien mm. Länsiväylää, Lauttasaaren pohjoisen alueen tiivistämistä, merentäyttöjä ja Melkin rakentamista. 
 
Lauttasaari-Seura on tyytyväinen siihen, että HHAO kumoaa kaupunkibulevardeja koskevat merkinnät ja tietyt kaavamerkinnät bulevardien välittömässä läheisyydessä. Päätös koskee myös Länsiväylää. Samoin seura on tyytyväinen siihen, että päätös Melkkiä koskien kumotaan ja näin ollen yleiskaava ei mahdollista Melkkiin suunniteltua rakentamista.
 
HHAO kumosi  myös joitakin viheralueita, kuten Keskuspuistoa koskevia kaavamerkintöjä. Lauttasaaren viheralueita koskevat kaikki valitukset hylättiin. Lauttasaari-Seura tulee myöhemmin päättämään valituksensa viemisestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen mm. saaren arvokkaiden luontokohteiden osalta.

 

Lauttasaari-Seuran jäsenyydellä saat myös konkreettisia etuja

Seuran jäsenmaksu henkilöjäseniltä on 21 euroa vuodessa. Sillä tuet Seuran monipuolista toimintaa ja saat myös konkreettisia etuja saarelaisista yrityksistä. Tutustu jäsenetuihin täällä. Lauttasaari-Seuran jäseneksi voit liittyä täällä.

Miten metro muutti matka-aikaasi?

metrokyselyyn

Hyvä lauttasaarelainen, mielipidettäsi kaivataan! Kerro, miten metro muutti matka-aikaasi? Mitä parannuksia tarvitaan, jotta julkinen liikenne saarella saadaan toimivaksi? Vastaamalla oheiseen kyselyyn autat Lauttasaari-Seuran kaava-, ympäristö- ja liikennetyöryhmää selvittämään, kuinka vuoden vaihteessa muuttunut Lauttasaaren joukkoliikenne asukkaiden mielestä toimii. 

Seuran kaava-, liikenne- ja ympäristötyöryhmä ajaa saarelaisten etuja kyseisiin teemoihin liittyen. Kyselyn tulokset ovat erittäin tärkeitä, jotta ryhmä pystyy ajamaan saarelaisten etuja parhaimmalla tavalla. Viimeisen vastauspäivämäärän jälkeen se kokoaa yhteen tulokset ja esittää niiden perusteella asukkaiden mielipiteet HSL:lle. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä!

Vastaa kyselyyn tästä linkistä: https://goo.gl/forms/KtBUtHW5d51GQ3L83

Alakategoriat